Het noodzakelijke leesvoer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Moving Wishes

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 december 2018 en zijn in april 2020 voor het laatst gewijzigd. Als je gebruik maakt van de website, de producten en diensten van Moving Wishes ga je automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Moving Wishes behoudt het recht om ten alle tijden de Algemene Voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen. Onze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld.

Deel 1:

Voorwaarden met betrekking tot het algemene gebruik van website en alle producten en diensten van Moving Wishes en voorwaarden met betrekking tot het particulier versturen van Moving Wishes vanuit de website.

Deel 2:

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het Moving Wishes Zakelijk Account & pakketten.

Deel 3:

Voorwaarden met betrekking tot Moving Wishes Maatwerk.

Deel 1

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Artikel 6 - De overeenkomst

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8 - De prijs en betaling

Artikel 9 - Klachtenregeling

Artikel 10 - Geschillen

Artikel 11 - DisclaimerDeel 2

Artikel 12 - Moving Wishes Zakelijk Account

Artikel 13 - Pakketten

Artikel 14 - Contactgegevens & versturen

Artikel 15 - Personaliseren

Artikel 16 - BuitengebruikstellingDeel 3

Artikel 17 - Aanbieding en acceptatie

Artikel 18 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 19 - Duur en beëindiging

Artikel 20 - Levering en levertijd

Artikel 21 - Wijzigen of corrigeren product

Artikel 22 - Overmacht

Artikel 23 - Prijzen

Artikel 24 - Betaling

Artikel 25 - Copyright

Artikel 26 - Aansprakelijkheid

Artikel 27 - Buitengebruikstelling

Artikel 28 - Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 29 - Reclameren

Artikel 30 - Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 31 - Overig

Artikel 32 - Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 33 - EigendomsrechtDeel 1: Voorwaarden algemeen gebruik en voorwaarden particulier

In dit deel van de Algemene Voorwaarden zijn voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op algemeen gebruik van onze website, producten en diensten en tevens van toepassing op het particulier versturen van Moving Wishes vanuit de website. Door het versturen van een Moving Wish vanuit de website verklaar je automatisch op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden uit deel 1.Artikel 1 - definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Wij/ons:Moving Wishes;

2. Jij/jouw:de consument;

3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Aanbod:alle producten, diensten en digitale inhoud van Moving Wishes;

5. Moving Wish:digitaal verzonden handgetekende videowens, onderdeel van het aanbod van Moving Wishes;

6. Digitale inhoud:gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

7. Herroepingsrecht:de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Website:de internetomgeving van Moving Wishes.

11. Opdrachtgever:de natuurlijke of rechtspersoon met wie Moving Wishes een overeenkomst sluit tot het leveren van maatwerk.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wie: Moving Wishes

Waar: Zuiddijk 68, 3143 AT Maassluis, Nederland

Je mag ons bellen: 06 11860050 / 06 11922584

Bereikbaar: Op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur.

Maar liever mailen: Info@movingwishes.com

KvK-nummer: 70588910

Btw-identificatienummer: NL002046011B66Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ons hele aanbod en alle overeenkomsten tussen ons en jou.

2. Uiteraard heb jij als consument of opdrachtgever van tevoren de mogelijkheid om deze Algemene Voorwaarden te lezen, op te slaan, uit te printen en boven je bed te hangen.

3. Wanneer wij nog aparte voorwaarden hebben bij een product of dienst zijn deze Algemene voorwaarden nog steeds van toepassing.Artikel 4 - Het aanbod

1. Wanneer we iets aanbieden met een beperkte geldigheidsduur of onder specifieke voorwaarden, dan vermelden we dit bij het product of de dienst.

2. Wij doen ons best een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van onze producten, digitale inhoud en/of diensten te geven, zodat jij als consument of opdrachtgever een goede beoordeling kunt maken of je het wel of niet wilt hebben/gebruiken.

3. Fouten in ons aanbod zullen wij oplossen en afhandelen in jouw voordeel. Bij overduidelijke vergissingen of (type)fouten zijn we je niets verschuldigd.

4. Het kan voorkomen dat door een technische fout er een andere Moving Wish gekoppeld zit aan de afbeelding op de bestelpagina. De ontvanger krijgt dan een andere Moving Wish dan jij besteld hebt. Dit is een fout van onze kant en zullen wij natuurlijk herstellen. Neem in dat geval contact op via het contactformulier op de website of direct via info@movingwishes.com. Het is wel aan jou als consument om aantoonbaar te maken dat er daadwerkelijk een verkeerde Moving Wish is verzonden.

5. De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten, digitale inhoud of diensten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou als consument of opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de Moving Wish. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de opgegeven gegevens tot gevolg heeft dat de Moving Wish niet kan worden verzonden of niet goed aankomt, leidt dit niet tot teruggave van het al betaalde bedrag.

8. Het is mogelijk dat de Moving Wish in de Spam Box van de ontvanger terecht komt. Dit kunnen wij niet voorkomen en wij zijn hier niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor.

9. Het is niet toegestaan onze website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of de aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

10. Je mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Moving Wishes.

11. De inhoud van de website van Moving Wishes (waaronder alle beelden in de Moving Wishes collectie, teksten, grafisch materiaal, logo’s, de naam en de muziek) is in eigendom van Moving Wishes of aan Moving Wishes gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moving Wishes.

12. Het aanbod is vrijblijvend. Moving Wishes is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

13. Een Moving Wish is een filmpje dat opgeslagen is op een server. De ontvanger krijgt via een link de mogelijkheid om het filmpje zolang als de kaart beschikbaar is op de server te bekijken. Moving Wishes heeft het recht om een Moving Wish van de server te verwijderen. Het filmpje zelf is en blijft altijd eigendom van Moving Wishes.Artikel 5- Aansprakelijkheid

1. Moving Wishes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die jij als consument of opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Moving Wishes bij gebruik van ons aanbod.

2. Moving Wishes is wel aansprakelijk voor schade, wanneer deze schade is ontstaan door ons eigen handelen of nalaten en dit met opzet gebeurd is of wij roekeloos gehandeld hebben en in de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

3. Jij als consument of opdrachtgever vrijwaart Moving Wishes voor alle aanspraken van derden over de inhoud van de Moving Wish.

4. Moving Wishes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade bij het niet juist overkomen van persoonlijke tekst en/of gekozen Moving Wish.

5. Jij als consument of opdrachtgever staat er voor in dat de adresbestanden die je gebruikt rechtmatig verkregen zijn en er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Je vrijwaart Moving Wishes hiermee voor alle aanspraken van derden hierover.

6. Moving Wishes aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website.Artikel 6 - De overeenkomst

1. De overeenkomst (op afstand) komt tot stand zodra jij als consument of opdrachtgever het aanbod aanvaardt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. Als je iets bestelt bij ons krijg je daar een bevestiging per mail met daarin de factuur.

3. Wij zullen je bij je bestelling voorzien van alle benodigde informatie. Alle informatie is ook terug te vinden op onze website.

4. Wij zorgen met alles binnen onze macht voor een veilige webomgeving, zodat jij zorgeloos bij ons kunt winkelen.

5. Moving Wishes zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om ons aanbod te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door jouw ingevoerde gegevens, maar we kunnen hier geen garantie voor geven.

6. Moving Wishes hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij hebben een privacyverklaring gemaakt die betrekking heeft op onze producten en diensten. Door gebruik te maken van ons aanbod en/of onze diensten verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring.Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Moving Wishes zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

1. Wanneer je gebruik maakt van de producten en diensten op de website van Moving Wishes ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dit betekent ook dat je er mee akkoord gaat dat je je herroepingsrecht verliest.

2. De Moving Wish wordt geleverd in een email die persoonlijk is gemaakt voor de ontvanger. Dit maakt de Moving Wish niet retourneerbaar. Ook kunnen wij het bekeken filmpje niet meer uit iemands brein peuteren.

3. Ook een Moving Wish die voor jou persoonlijk vervaardigd of gepersonaliseerd is, is niet retourneerbaar.Artikel 8 - De prijs en betaling

1. De prijzen zijn netjes vermeld bij het aanbod op onze website. Typefouten voorbehouden.

2. De prijzen van de Moving Wishes in de webshop zijn inclusief btw en er komen geen verzendkosten meer bij.

3. De prijzen van de Zakelijke pakketten zoals vermeldt op de website zijn exclusief BTW.

4. De prijs van Moving Wishes Maatwerk is afhankelijk van de grootte van de opdracht en wordt aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt in een offerte. Deze prijs is ook exclusief BTW.

5. Een Moving Wish wordt direct afgerekend. Achteraf betalen is niet mogelijk.

6. Bij het afrekenen van een Zakelijk pakket of Moving Wishes Maatwerk wordt het hele bedrag in één keer voldaan, binnen een betalingstermijn van 14 dagen. Afrekenen in meerdere termijnen is niet mogelijk.

7. Moving Wishes behoudt het recht om prijzen te wijzigen.

8. Alle betalingsopdrachten in de webshop worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider (PSP). Op betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

9. Betalingen van het Zakelijk pakket of Moving Wishes Maatwerk geschieden via bankoverschrijving.Artikel 9 - Klachtenregeling

1. Een klacht gaan wij zo snel mogelijk voor je oplossen via onze klachtenprocedure.

2. Laat het ons zo snel mogelijk weten als je een klacht hebt en omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen we je het beste helpen.

3. Als je een klacht hebt ingediend hoor je zo snel mogelijk van ons, maar uiterlijk binnen 14 dagen. We lossen het probleem dan direct op of je hoort van ons hoe lang het gaat duren om het op te lossen.

4. Geef ons in ieder geval 4 weken de tijd om het voor je op te lossen. Is het probleem dan nog niet verholpen? Dan ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 10- Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen ons en jou als consument of opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als je woonachtig bent/je bedrijf gevestigd is in het buitenland.Artikel 11 - Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.Deel 2: Moving Wishes Zakelijk Account & pakketten

In dit deel van de Algemene Voorwaarden zijn voorwaarden opgenomen die specifiek van toepassing zijn op een Moving Wishes Zakelijk account en de daarbij behorende Zakelijke pakketten. Alle bovengenoemde voorwaarden uit deel 1 zijn hierop ook van toepassing. Door het afsluiten van een Moving Wishes Zakelijk Account verklaar je automatisch op de hoogte van en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden uit deel 1 en deel 2.Artikel 12 - Moving Wishes Zakelijk Account

1. Een Moving Wishes Zakelijk Account wordt aangemaakt bij het afsluiten van een pakket en na ondertekening van het hieraan gekoppelde contract.

2. Moving Wishes maakt het Zakelijk Account aan en verstrekt de inloggegevens aan de opdrachtgever per e-mail.

3. Moving Wishes behoudt het recht om deze inloggegevens te bewaren, te gebruiken en het Zakelijk Account in te kunnen zien.

4. Alleen Moving Wishes is gemachtigd een Zakelijk Account op te heffen. Wanneer dit gewenst is dient hier schriftelijk contact over opgenomen te worden met Moving Wishes.

5. Het Moving Wishes Zakelijk Account is uitsluitend te gebruiken voor je eigen onderneming. Het is derhalve niet toegestaan het Zakelijk Account ter beschikking te stellen aan derden.Artikel 13- Pakketten

1. Het jaarpakket gaat in op de door jou gekozen datum en eindigt automatisch na één jaar.

2. Het eenmalig pakket gaat in op de door jou gekozen datum en eindigt automatisch na één maand.

3. Het is niet mogelijk om een pakket voortijdig te beëindigen.

4. Jaarpakketten zijn niet stapelbaar. Je kunt maar één jaarpakket per keer afsluiten.

5. Eenmalige pakketten zijn wel stapelbaar. Je kunt meerdere eenmalige pakketten afsluiten en ook als aanvulling op je jaarpakket.

6. Het is niet mogelijk om de gekozen Moving Wishes tussentijds te wijzigen. Er kunnen nieuwe kaarten gekozen worden bij het afsluiten van een nieuw pakket.

7. Het is niet mogelijk om het maximum aantal kaarten per maand te overschrijden. Hou hier rekening mee bij de keuze van de grootte van het pakket. Wil je in een maand meer kaarten sturen dan het maximum van je pakket? Sluit er dan een eenmalig pakket bij af voor die specifieke maand.Artikel 14 - Contactgegevens & versturen

1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het accuraat invoeren van contactgegevens. Zorg er voor bij het uploaden van het CSV-bestand dat deze lijst actueel is. Wanneer je een nieuwe CSV-lijst uploadt, wordt het oude bestand overschreven. Moving Wishes is niet verantwoordelijk voor het verlies van contactgegevens.

2. Wanneer een Moving Wish niet aankomt vanwege een incorrect mailadres ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Je kunt het mailadres wijzigen in je contactenlijst en de Moving Wish bij een jaarpakket opnieuw verzenden. Dit gaat wel af van het totaal wat je mag versturen volgens jouw pakket. Dit kan ook bij een eenmalig pakket, mits het limiet van verzendingen nog niet bereikt is.

3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en versturen van de Moving Wishes. Bij een jaarpakket is het mogelijk om dit in één keer voor het hele jaar vooruit te plannen. Ook is het mogelijk om op meerdere momenten gedurende de looptijd van het pakket verzendingen in te plannen. Het is niet mogelijk om een verzenddatum te kiezen die buiten de periode valt van de gestelde termijn van het pakket.

4. Eenmalige pakketten zijn er voor bedoeld om in één zending een Moving Wish naar een groep contacten te versturen. Een eenmalig pakket is 1 maand geldig. Je dient er zelf voor te zorgen dat de Moving Wish binnen de gestelde termijn van 1 maand verzonden wordt. Het is hierbij niet mogelijk om de zending in te plannen op een datum die valt buiten de gestelde termijn van het pakket.

5. De ingevoerde contactgegevens blijven in de contactenlijst van je account staan. Deze blijven er ook instaan wanneer je een nieuw pakket afsluit.Artikel 15 - Personaliseren

1. Bij het laten personaliseren van een Moving Wish is hier eenmalig contact over. Het is niet mogelijk om hierna nog wijzigingen aan te laten brengen.

2. Wanneer je een Moving Wish laat personaliseren met je bedrijfslogo, wordt het logo in de wens getekend. Dit is een door ons getekende versie van jouw logo en komt dus niet 100% overeen met je originele logo.

3. Bij het personaliseren van de Moving Wish wordt een Moving Wish uit de webshop opnieuw getekend en opgenomen met de aanpassingen voor personalisatie. Hierdoor zal de opnieuw voor jou getekende Moving Wish altijd wat afwijken van het origineel wat op de webshop te vinden is. Het blijft handwerk. Wij houden hierbij in basis het originele ontwerp aan, maar behouden het recht om hier artistieke wijzigingen aan te brengen die in onze ogen ten goede komen aan de Moving Wish.

4. Wij zullen er naar streven om dezelfde muziek te gebruiken als die bij de originele Moving Wish uit de webshop zit. Echter kunnen er technische omstandigheden zijn, zoals afwijking van seconden van de afspeelduur van de Moving Wish, waardoor wij genoodzaakt zijn om een ander muziekje te kiezen. Je hebt hier als opdrachtgever geen keuze in.Artikel 16 - Buitengebruikstelling

1. Bij niet naleving van de voorwaarden en/of niet voldoen van de betalingsverplichting heeft Moving Wishes het recht om het contract eenzijdig te ontbinden en de zakelijke dienstverlening te stoppen zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.Deel 3: Maatwerk producten en diensten

In dit deel van de Algemene Voorwaarden zijn voorwaarden opgenomen die specifiek van toepassing zijn op alle maatwerk producten/diensten van Moving Wishes, tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Alle bovengenoemde voorwaarden uit deel 1 zijn hierop ook van toepassing. Door het aangaan van afname van een maatwerk product/dienst verklaar je automatisch op de hoogte van en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden uit deel 1 en deel 3.Artikel 17 - Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door Moving Wishes zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen of schriftelijk accorderen van een door Moving Wishes uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Moving Wishes.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Moving Wishes blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Moving Wishes. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Moving Wishes zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Moving Wishes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.Artikel 18 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Moving Wishes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Moving Wishes het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Moving Wishes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Moving Wishes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Moving Wishes zijn verstrekt, heeft Moving Wishes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Moving Wishes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Moving Wishes is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Moving Wishes kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Moving Wishes de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Opdrachtgever vrijwaart Moving Wishes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 19 - Duur en beëindiging

1. Voor de verbintenis tot stand komt wordt duidelijk vastgelegd of de verbintenis een eenmalige opdracht is en derhalve geen looptijd kent of dat de dienst maandelijks wordt afgenomen door opdrachtgever voor onbepaalde tijd.

2. Moving Wishes heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Moving Wishes gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

3. Moving Wishes heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 20 - Levering en levertijd

1. Moving Wishes gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het maken van de overeengekomen producten en/of diensten.

2. Mocht Moving Wishes onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Moving Wishes alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Moving Wishes een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

3. Door Moving Wishes gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (overeengekomen bestandstype via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 21 - Wijzigen of corrigeren product

1. Diensten of producten van eenmalige aard, zoals het ontwerp van een tekening voor een Moving Wish (video), voor drukwerk of aanpassing van een tekstfragment hebben 1 moment waarop wijzigingen en correcties mogelijk zijn.

2. Door Moving Wishes wordt een tarief neergelegd inclusief 1 correctiemoment. Dit wordt tevens vermeld in de offerte en mondeling dan wel schriftelijk gecommuniceerd.

3. Indien opdrachtgever na de correctieronde alsnog zaken wil wijzigen, kunnen deze tegen een meerprijs worden doorgevoerd.

Artikel 22 - Overmacht

1. Moving Wishes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Moving Wishes als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Moving Wishes alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Moving Wishes geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Moving Wishes tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 23 - Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door Moving Wishes minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Artikel 24 - Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een eenmalige dienst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Moving Wishes is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Moving Wishes het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. In het geval van het afnemen van een dienst voor onbepaalde tijd, is de opdrachtgever maandelijks betaling verplicht vanaf het moment dat de diensten worden uitgevoerd. De opdrachtgever dient maandelijks vooraf het maandelijks verschuldigde bedrag, binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Moving Wishes te voldoen.

3. In genoemde gevallen behoudt Moving Wishes zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Moving Wishes.

5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Moving Wishes een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Moving Wishes hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

7. Indien Moving Wishes abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal zij opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Moving Wishes heeft voldaan.

Artikel 25 - Copyright

1. Het eigendom van door Moving Wishes verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Moving Wishes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Moving Wishes hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Moving Wishes gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

2. Moving Wishes behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door Moving Wishes vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Moving Wishes niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 26 - Aansprakelijkheid

1. Voor zover Moving Wishes bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Moving Wishes weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Moving Wishes op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Moving Wishes of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Moving Wishes.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Moving Wishes slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Moving Wishes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Moving Wishes voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Moving Wishes.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Moving Wishes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. Moving Wishes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient Moving Wishes terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Moving Wishes geleden schade.

7. Moving Wishes is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Artikel 27 - Buitengebruikstelling

1. Moving Wishes heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Moving Wishes niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Moving Wishes zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Moving Wishes kan worden verlangd.

2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3. Tot buitengebruikstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Moving Wishes gestelde termijn zijn verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 28 - Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Moving Wishes noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 29 - Reclamering

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Moving Wishes, waarna Moving Wishes deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Moving Wishes binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

2. Reclameren schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 30 - Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. Moving Wishes behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 31 - Overig

1. Moving Wishes zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Moving Wishes.

2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Moving Wishes zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

3. Moving Wishes is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 32 - Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Moving Wishes en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Moving Wishes met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Moving Wishes beslissend.

Artikel 33 - Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten en adviezen blijven in bezit van Moving Wishes tot dat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Moving Wishes | April 2020